All times are UTC


Search found 12 matches

Author Message

 Jump to forum   Jump to topic

 Post subject: ASp00kyGh0sty
Posted: February 5th, 2016, 11:49 pm 

ᴊᴜsᴛ ᴀ Rᴀɴᴅᴏᴍ sᴋɪɴ I ᴍᴀᴅᴇ ᴏᴜᴛ ᴏғ ʙᴏʀᴇᴅᴏᴍ .

Sᴄʀᴇᴇɴ sʜᴏᴛs ғᴏʀ Mᴏᴅᴇʀᴀᴛᴏʀs </3.
Spoiler:
Image


Aɴᴅ ʜᴇʀᴇ's ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴋɪɴ . Eᴀᴛ ᴜᴘ .

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 8th, 2016, 7:26 pm 

http://i.imgur.com/ibf8ZU0.png
Hᴇʟʟᴏ , Eᴠᴇʀʏᴏɴᴇ . Tʜɪs ᴛʜᴇ Sᴍɪʟɪɴɢ Tɪᴛᴀɴ ʀᴇ-ᴅᴏɴᴇ , Nᴏᴡ ᴡ/ ʜᴀɪʀ , ᴇʏᴇs ᴇᴛᴄ .

Fɪʀsᴛ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ sᴇᴛ ғᴏʀ ᴍᴇ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ .. sᴏ ᴛʜᴇʀᴇs ᴛʜᴀᴛ .
Mɪᴋᴀ Cʜɪʙ ʜᴇʟᴘᴇᴅ ᴍᴇ ᴀ ʙɪᴛ ᴏɴ ᴛʜɪs sᴋɪɴ sᴏ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ ʜᴇʀ .

Nᴏᴡ ᴏɴ ᴛʜᴇ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛs .

Front Side

http://i.imgur.com/nBOPmqV.png?1

Bᴀᴄᴋ sɪᴅᴇ

http://i.imgur.com/L7Bhuao.png?1

http://i.imgur.com/kZTYGF2.jpg

Hair : http://i.imgur.com/pjmyX8Q.png

Body : http://i.imgur.com/f7NdtAR.jpg

Eye : http://i.imgur.com/KQR2xEu.png

Aɴᴅ ɴᴏᴡ ᴡʜᴇʀᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ɪs ᴅᴜᴇ .

Fʀᴢx : http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=8780

TʜᴇMɪᴋᴀʀɪɴ { Sᴜᴘᴀ Mɪᴋᴀ } : http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=5363

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 11th, 2016, 7:31 pm 

Eʟʟᴏ Aɢᴀɪɴ ! Hᴇʀᴇ ᴡ/ Bᴜɴɴʏ ᴀʀᴍɪɴ .

Tʜɪs ᴡᴀs ᴀɴ Iɴ ɢᴀᴍᴇ Rᴇǫᴜᴇsᴛ , Aʟᴛʜᴏᴜɢʜ Iᴍ sᴜᴘʀɪsᴇᴅ ɴᴏ ᴏɴᴇ ʜᴀs ᴍᴀᴅᴇ ᴏɴᴇ ʏᴇᴛ .

Pʀᴇᴛᴛʏ ᴍᴜᴄʜ ɪᴛ , Nᴏᴡ ɪғ ʏᴏᴜ ᴇxᴄᴜsᴇ ᴍᴇ , I'ᴍ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ɢᴏ ᴀɴᴅ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ ᴍʏ
sᴇxᴜᴀʟɪᴛʏ
https://media.giphy.com/media/JLbTqEU5B8Z2w/giphy.gif

ScreenShot
http://i.imgur.com/QBPtWbA.png?1

ScreenShot [ Female - Surprisingly looks good ]
http://i.imgur.com/LgjCX25.png?1

Hair ~ http://i.imgur.com/GQ4SY1C.png

Costume ~ http://i.imgur.com/xmQT9sW.png

Eyes if you want them * Note mine - http://aotskins.com/viewtopic.php?p=11859

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 14th, 2016, 10:52 am 

http://i.imgur.com/MLTK4d6.png

Eʟʟᴏ Cʜᴀᴘs , Tʜɪs ᴡᴀs ᴀ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ .

Iᴛ ᴍᴀʏ ʟᴏᴏᴋ ᴀ ᴛᴀᴅ ʙɪᴛ ᴏᴅᴅ , ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀɪɴɢ ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴏ Bᴇᴀʀᴅ Mᴏᴅᴇʟ .

Wᴇʟʟ ᴛʜᴇɴ , Oɴ ᴛᴏ Sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛs .


http://i.imgur.com/bmY7M9P.jpg


Aɴᴅ ʜᴇʀᴇs ʏᴏᴜʀ sᴋɪɴ , Eɴᴊᴏʏ ʏᴏᴜʀ ᴀʟʟ ɴᴇᴡ ʙᴇᴀʀᴅ .

Hᴀɪʀ - http://i.imgur.com/RENgooq.png

Bᴏᴅʏ - http://i.imgur.com/7NXZQgr.jpg

Eʏᴇ - http://i.imgur.com/spZl1uX.png

FrZxx - http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=8780

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 14th, 2016, 5:54 pm 

http://i.imgur.com/75dZEQ0.png

Bᴀᴄᴋ ᴡ/ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ sᴋɪɴ .
Tʜɪs ᴡᴀs ᴀɴ Aʙsᴏʟᴜᴛᴇ ɴɪɢʜᴛᴍᴀʀᴇ ᴛᴏ ʀᴇsɪᴢᴇ ᴛʜᴇ ᴇʏᴇs Pᴇʀғᴇᴄᴛʟʏ..

Jᴜsᴛ ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ .

Yᴇᴀ , I ᴋɴᴏᴡ ᴛʜɪs ᴡᴀs ᴍᴀᴅᴇ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ , ʙᴜᴛ I ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ ᴏɴᴇ ᴍʏsᴇʟғ .
Aɴʏᴡᴀʏ , Oɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇ Sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ .

http://i.imgur.com/KIBTnC1.jpg

- " I Will never run out of Quotes " - The Skin Reviewer


Hᴀɪʀ 8 - http://i.imgur.com/poL5Kwq.png

Bᴏᴅʏ - http://puu.sh/lEYoc/623ecc38c8.png

Eʏᴇ - http://i.imgur.com/6JHxwlx.png

FrZxx - http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=8780

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 16th, 2016, 6:34 am 

http://i.imgur.com/3QMouU4.png

Bᴀᴄᴋ , Wɪᴛʜ ᴛʜᴇ ' Fʀᴏɢ ᴛɪᴛᴀɴ ' , Yᴇᴀ I ɴᴀᴍᴇᴅ ɪᴛ , ᴄᴏᴜʟᴅɴᴛ ʀᴇᴀʟʟʏ ғɪɴᴅ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ɴᴀᴍᴇ ғᴏʀ ɪᴛ .

Aɴʏᴡʜᴏ , Tʜɪs ɪs ᴛʜᴇ Tɪᴛᴀɴ ᴛʜᴀᴛ ʙɪᴛ Eʀᴇɴs ʟᴇɢ ᴏғғ .
Nᴏᴡ ᴏғғ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴛʜᴇ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛs .

http://i.imgur.com/SzyZay3.jpg

Hᴀɪʀ - http://i.imgur.com/7IjaDMo.jpg

Eʏᴇs - http://i.imgur.com/ZbCl2Mz.png

Bᴏᴅʏ - http://i.imgur.com/cO4nVMy.jpg

FrZxx - http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=8780

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 17th, 2016, 7:32 pm 

Ello Chaps .

Well Then , This skin used to be my Main set I would wear , Decided to make it Public so ..

With out Further A - do , I Present to you ..

A Panda !

http://i.imgur.com/GHD3Tg2.png


Skin - http://i.imgur.com/qHv6lWI.png

Costume - http://i.imgur.com/90wk7ti.png

Hair - Transparent

Eye - Transparent

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: February 24th, 2016, 7:14 am 

https://i.imgur.com/LIqTBEL.png

【● Ello everyone , Back w/ an All new Titan skin , Now Re-uploaded due to complications .. Anyway I especially liked working on this Titan . [ Mostly the Teeth . ]

Moving on w/ Screenshots .

https://i.imgur.com/WhL02uu.jpg

Body - https://i.imgur.com/DjfElmk.png

Hair - https://i.imgur.com/KfevF0y.png

Eye - https://i.imgur.com/IL7KwM6.png

HD Restyled Titan Base by FrZxx: http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=8780 (This needs to be included on every post, if you intend to keep using it.)
-W W

The next set of skins I'll be working on are - The Shifter skins , More or less a Restyle of it .

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: March 6th, 2016, 12:47 pm 

http://sngk.net/Unn8Um/img1

Hey everyone . The first of my new Shifter series . Reiss Titan . This series will be like my Titan one , Putting out stuff like that .

On to the Screenshot .

http://i.imgur.com/rN9HRtN.jpg

- Use it on Colossal Titan Slot -

Colossal Titan - http://i.imgur.com/D9AnoWI.jpg

Up next is Heavy Titan .. Soon .

*

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: March 19th, 2016, 11:00 pm 

http://i.imgur.com/9BVfnpy.png

Mm , Sorry for being Inactive latley . I've been moving alot and such , And due to some even More Complications I havn't been doing any latley . On to le screenshot .

http://i.imgur.com/zqAPmzE.png

EDIT

Forgot to put the Link .. ( Thanks BattleFiends )

Eren Titan Slot - http://i.imgur.com/NwW63OH.png

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: May 3rd, 2016, 6:16 am 

Hng. Anyway, heres another skin for you all.

http://i.imgur.com/bfukTgd.png?1

Glowing Eyes

http://i.imgur.com/5FYf1Vm.png?1

- ( Normal )~ http://i.imgur.com/J62djbL.png
- ( Glowing Eye )~ http://i.imgur.com/rTTktFC.png

 Jump to forum   Jump to topic

Posted: March 31st, 2016, 6:04 am 

http://i.imgur.com/SIaDPP4.png

B a c k w i t h y e t a n o t h e r S k i n . T h i s o n e h a s b e e n p r i v a t e f o r q u i t e a w h i l e n o w , A r o u n d 1 - 2 w e e k ' s - i s h . N o w , t h e r e a s o n w h y i t ' s ' W o r k i n P r o g r e s s ' i s b e c a u s e I h a v e n o t d o n e t h e h a i r y e t . S o f o r n o w I ' m g o i n g t o l i n k t o t h e h a i r T h e M i k a r i n D i d .

* A l s o t h e r e a s o n w h y t h e S c r e e n s h o t i s n ' t t h a t G r e a t

http://i.imgur.com/TS2Hgqx.png?1

A n d n o w y o u r s k i n .

Eyes - http://i.imgur.com/giDa601.png
Body - http://i.imgur.com/tTEkWbX.jpg
Hair ( Mikarin's ) - http://i.imgur.com/yiguzkL.png


T h e M i k a r i n ' s O r i g i n a l Y m i r P o s t - http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=2561

F r z x x ' s O r i g i n a l R e m a s t e r e d T i t a n - http://aotskins.com/viewtopic.php?f=69&t=8780
Page 1 of 1 [ Search found 12 matches ]


All times are UTC


Jump to:  
Style created by © Matti, gry komputerowe, alveo witaminy zdrowie witaminy

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group